Všeobecné ubytovacie podmienky

VŠEOBECNÉ UBYTOVACIE PODMIENKY – Penzión pod Karpatmi

Prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia – penziónu je A. Tora s. r. o., so sídlom: Šafárikovo námestie 7, Bratislava 811 02, SR, IČO: 48 144 894, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Oddiele: Sro, vo vložke č. 103907/B (ďalej len „ubytovateľ“).

Tieto Všeobecné ubytovacie podmienky (ďalej len „VUP“) určujú obsah všetkých zmlúv o ubytovaní, uzatvorených medzi ubytovateľom a akoukoľvek osobou, ktorá si u ubytovateľa objedná ubytovanie (ďalej len „objednávateľ“), prípadne je ubytovaná na základe jednej objednávky spoločne s osobou, ktorá si u ubytovateľa objedná ubytovanie (ďalej spoločne s objednávateľom aj „ubytovaný“).

Ubytovaný sa s týmito VUP môže oboznámiť pri rezervácii ubytovania na webe prevádzkovateľa, ako aj prostredníctvom odkazu na webstránkach rezervačných portálov a/alebo osobne pri nástupe do ubytovania (check-in).

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.
 1. Zo zmluvy o ubytovaní vznikne ubytovanému právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie na dohodnutú dobu, a právo ubytovateľa na zaplatenie dohodnutej ceny. Zmluva o ubytovaní vzniká medzi ubytovateľom a objednávateľom dňom písomného potvrdenia objednávky ubytovateľom (prípadne prevádzkovateľom rezervačného systému); ak sa vyžaduje zloženie zálohy, zmluva o ubytovaní vzniká až pripísaním zálohy na účet ubytovateľa v plnej výške. Ustanovenia zmluvy o ubytovaní a VUP zaväzujú každého ubytovaného.
 1. Ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory penziónu a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.
 1. Ubytovaný je povinný užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie a plnenia spojené s ubytovaním riadne; v týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne podstatné zmeny. Základné povinnosti, ktoré sú podmienkou riadneho užívania ubytovania, sú nasledovné:
 1. Fajčenie je zakázané vo všetkých vnútorných priestoroch. Vo vonkajších priestoroch areálu penziónu je fajčenie zakázané rovnako, okrem na to určeného riadne označeného miesta.
  1. Do všetkých vnútorných priestorov penziónu je zakázané vodiť domáce zvieratá a akékoľvek iné zvieratá, ak sa ubytovateľ a objednávateľ písomne nedohodli inak.
  1. Každý ubytovaný je povinný dodržiavať nočný kľud v čase od 22:00 hod. každého dňa do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.
  1. Ubytovaný nie je oprávnený prenechať priestory ubytovania do užívania tretím osobám, ani umožniť užívanie takých priestorov viacerým osobám, než bolo dohodnuté v zmluve o ubytovaní, bez osobitného súhlasu ubytovateľa.
  1. Ubytovaný nie je oprávnený organizovať v priestoroch penziónu žiadne hromadné podujatia, oslavy, hostiny a pod., bez predchádzajúceho súhlasu ubytovateľa.
  1. Každý ubytovaný je povinný oznámiť ubytovateľovi vznik škody v priestoroch ubytovania a penziónu, ak sa o ňom dozvie, ako aj potrebu vykonania opráv alebo úprav, prípadne odstránenia vád v priestoroch ubytovania.
  1. Každý ubytovaný je povinný dodržiavať ustanovenia týchto VUP a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj všetky deti, za ktoré ubytovaný zodpovedá.
  1. Je zakázané používať v priestoroch penziónu vlastné spotrebiče vnesené ubytovanými (s výkonom nad 100 W), ak na to nedal ubytovateľ svoj súhlas.
  1. Je zakázané v priestoroch alebo vonkajšom areáli penziónu držať, vyrábať alebo prechovávať (i) omamné alebo psychotropné látky, nebezpečné chemikálie, jedy, rádioaktívny materiál, pokiaľ nejde o látky alebo predmety nevyhnutné na oprávnené zdravotné použitie ubytovaného; (ii) zbrane, strelivo alebo výbušniny v stave umožňujúcom bezprostredné použitie; (iii) zábavnú pyrotechniku a horľaviny bez osobitného súhlasu ubytovateľa; (iv) iné nebezpečné predmety a/alebo látky, ktoré môžu náhodným pôsobením ohroziť život, zdravie alebo pokojné užívanie penziónu iných hostí.
  1. Je zakázané do ubytovacieho zariadenia vnášať väčšie športové náradie a obdobné predmety (napr. sánky, bicykle a pod.). Ubytovaný je povinný udržiavať v ubytovacích zariadeniach ako aj v areáli ubytovacích zariadení čistotu a poriadok. Odpad je povinný vyhadzovať výlučne do nádob na to vyhradených.
  1. Je zakázané používať zariadenia penziónu spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy, prípadne spôsobom spôsobujúcim nadmerné opotrebenie, ničiť alebo poškodzovať majetok ubytovateľa, rušiť iných hostí penziónu hlukom, prípadne niektorým z vyššie uvedených spôsobov a/alebo inak počas ubytovania porušovať dobré mravy.
 1. Objednávateľom môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov; osoby mladšie ako 18 rokov („deti“) môžu byť ubytované v sprievode objednávateľa, prípadne inej osoby staršej ako 18 rokov, so súhlasom ich zákonného zástupcu.
 1. V prípade porušenia zákazu fajčenia, vodenia zvierat, nočného kľudu a/alebo v prípade prenechania ubytovania tretej osobe v rozpore s týmito VUP v zmysle bodov 1.3.1 až 1.3.4 tohto článku je ubytovateľ oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy o ubytovaní, vykázať všetky dotknuté osoby ubytované spoločne s porušujúcim ubytovaným z priestorov penziónu a vypratať ich majetok.
 • CENA UBYTOVANIA A NÁHRADY.
 • Ubytovanie je poskytované odplatne, pričom cena za ubytovanie je stanovená v cenníku ubytovateľa, v rezervačnom systéme externého prevádzkovateľa portálu, prípadne inou dohodou ubytovateľa a objednávateľa. Cena za ubytovanie je splatná najneskôr pri ukončení pobytu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 • PLATBA. Objednávateľ je povinný zaplatiť za ubytovanie, ako aj ďalšie doplnkové služby ubytovateľa jedným z nasledovných spôsobov:
  • platobná karta alebo prostredníctvom platobnej brány (na webstránke ubytovateľa),
  • platobná karta osobne na mieste cez POS terminál,
  • hotovosť,
  • prostredníctvom webového portálu (booking.com a pod.),
  • v prípade osobitnej dohody bankovým prevodom.
 • DEPOZIT. Pri nástupe do ubytovania (check-in), prípadne podľa rozhodnutia už pri zaplatení zálohy na cenu za ubytovanie, je objednávateľ povinný zložiť u ubytovateľa peňažnú zábezpeku na účely krytia náhrady škody a iných náhrad podľa týchto VUP, a to až do výšky 100% ceny ubytovania (ďalej len „depozit“). Ubytovateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje nároky na náhradu škody, ako aj akékoľvek iné nároky vzniknuté podľa týchto VUP proti nároku objednávateľa na vrátenie depozitu, teda ponechať si časť depozitu v rozsahu náhrady škody spôsobenej ubytovaným, prípadne iného nároku voči objednávateľovi alebo ubytovanému (napr. storno poplatok podľa bodu 4.2 VUP).

V pochybnostiach platí, že objednávateľom zložená záloha pri vykonaní objednávky sa považuje za depozit, a to aj vo výške presahujúcej 100% ceny ubytovania.

 • NÁHRADA ŠKODY. V prípade vzniku škody zavinenej ubytovaným, prípadne dieťaťom, za ktoré je ubytovaný zodpovedný, je ubytovateľ oprávnený domáhať sa náhrady škody v plnej výške, vrátane náhrady ušlého zisku vo výške platnej ceny za ubytovanie po celú primeranú dobu, počas ktorej bude dotknutý priestor vyradený z prevádzky. Pokiaľ škoda presahuje hranicu malej škody (škoda v hodnote vyššej ako 266,- EUR), objednávateľ je zároveň povinný zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: jednosto eur), bezhotovostným prevodom na účet ubytovateľa uvedený vo faktúre ubytovateľa doručenej objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia faktúry. Nárok na náhradu škody, ako aj zmluvnú pokutu je ubytovateľ oprávnený započítať proti zloženému depozitu.

Ak vznikla škoda ubytovanému, musí právo na náhradu škody uplatniť u ubytovateľa bez zbytočného odkladu. V prípade, že ubytovaný neuplatní u ubytovateľa právo na náhradu škody najneskôr 15. deň po dni, keď sa o škode dozvedel, toto právo ubytovanému zaniká.

 • ZMLUVNÁ POKUTA. V prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v bodoch 1.3.1 až 1.3.4 článku 1 týchto VUP, zavineného ubytovaným alebo spôsobenej dieťaťom, za ktoré je ubytovaný zodpovedný, objednávateľ je povinný zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: jednosto eur) za každé porušenie povinnosti, bezhotovostným prevodom na účet ubytovateľa uvedený vo faktúre ubytovateľa doručenej objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia faktúry.
 • CENNOSTI A PARKOVANIE. Ubytovateľ nezodpovedá za škodu na vnesených predmetoch nad hodnotu stanovenú osobitným predpisom (cennosti), ak ich výslovne neprevzal do úschovy. Parkovanie vozidiel hostí je možné podľa dohody s ubytovateľom; za predmety ponechané vo vozidlách ubytovaných ani škodu na vozidlách ubytovateľ nezodpovedá vzhľadom na skutočnosť, že parkovisko nie je jeho majetkom a nie je strážené. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že prípadné použitie trezoru v izbe ubytovacieho zariadenia sa v žiadnom prípade nepovažuje za prevzatie vecí ubytovaného do úschovy ubytovateľom.

Ubytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté mimo areálu penziónu alebo za škody vzniknuté pri aktivitách, ktoré sú súčasťou podujatia organizovaného ubytovaným; nezodpovedá tiež za veci, ktoré neboli uložené na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, ak takéto miesto existuje, ani za veci zabudnuté, resp. opustené ubytovaným v priestoroch penziónu, ak tieto VUP neustanovujú inak.

 • POISTENIE. Ubytovaný berie na vedomie, že ubytovateľ nezodpovedá za úrazy a poškodenia zdravia v priestoroch, ktoré nespôsobil, a nie je pre prípad takého poškodenia zdravia osobitne poistený.
 • NÁSTUP (CHECK-IN) A UKONČENIE (CHECK-OUT) UBYTOVANIA
 • CHECK-IN. Najskoršou hodinou nástupu do ubytovania je 14:00 hod. prvého dojednaného dňa pobytu; nástup po 22:00 hod. je objednávateľ povinný nahlásiť telefonicky najmenej 24 hodín vopred.
 • CHECK-OUT. Najneskoršou hodinou odchodu z ubytovania je 10:00 hod. posledného dojednaného dňa pobytu; do tohto času je každý ubytovaný povinný opustiť priestory vyhradené na ubytovanie. Pred odchodom z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť balkónové dvere
  a okná, zhasnúť svetlá.
 • Straty a nálezy. Ubytovateľ bezodkladne po zistení vecí zanechaných v priestoroch penziónu kontaktuje príslušného objednávateľa telefonicky alebo e-mailom (ak je to možné) a uchová zanechané alebo stratené veci po dobu 15 dní odo dňa odchodu z ubytovania; pokiaľ sa v uvedenej 15-dňovej lehote neprihlási vlastník, prípadne ak je známy ale nevyzdvihne si príslušné veci, ubytovateľ je oprávnený také veci zlikvidovať.
 • Ubytovaný, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky (cudzinec), je povinný poskytnúť ubytovateľovi súčinnosť potrebnú na riadne ohlásenie pobytu cudzinca, a to najmä riadnym vyplnením a podpísaním úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca.
 • Check-in a check-out podmienky ubytovateľa uvedené na prípadnom rezervačnom portáli prevádzkovanom treťou osobou, prostredníctvom ktorej objednávateľ realizoval objednávku, majú prednosť pred ustanoveniami týchto VUP.
 • STORNO PODMIENKY.
 • Ubytovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku objednávateľa, prípadne odstúpiť od zmluvy o ubytovaní bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) po prijatí objednávky, a to aj bez uvedenia dôvodu; v takomto prípade je ubytovateľ povinný bezodkladne vrátiť objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal.
 • Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím ubytovania a aj bez oznámenia dôvodov, odstúpiť od zmluvy o ubytovaní, doručením písomného oznámenia o odstúpení e-mailom alebo telefonicky. V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť ubytovateľovi nasledovné náhrady za rezerváciu, vypočítané podľa objektívnych možností ubytovateľa využiť priestory pôvodne rezervované pre objednávateľa iným spôsobom:
 • v prípade odstúpenia viac ako 21 dní vopred: 0,- EUR
 • v prípade odstúpenia 14-21 dní vopred: 20% z dohodnutej ceny ubytovania
 • v prípade odstúpenia 7-13 dní vopred: 40% z dohodnutej ceny ubytovania
 • v prípade odstúpenia 2-6 dní vopred: 70% z dohodnutej ceny ubytovania
 • v prípade odstúpenia v deň predchádzajúci nástupu (check-in), v deň nástupu (check-in) alebo neskôr: 100% z dohodnutej ceny ubytovania

Prípadnú zálohu zloženú objednávateľom a depozit je ubytovateľ oprávnený započítať v plnej výške proti náhrade uvedenej v tomto bode 4.2 VUP. Následne je ubytovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, vrátiť objednávateľovi všetky ostatné platby, ktoré od neho prijal.

 • právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle ustanovenia §7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z.z., tzn. nemá právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v lehote 14 dní od uzavretia predmetnej zmluvy o poskytnutí služieb bez uvedenia dôvodu.
 • Storno podmienky ubytovateľa uvedené na prípadnom rezervačnom portáli prevádzkovanom treťou osobou, prostredníctvom ktorej objednávateľ realizoval objednávku, majú prednosť pred ustanoveniami týchto VUP.
 • REKLAMAČNÝ PORIADOK.
 • Tento článok VUP upravuje práva a povinnosti ubytovateľa a ubytovaného v prípade existencie vád služieb poskytovaných na základe zmluvy o ubytovaní (ďalej v tomto článku aj „služba“) a pri uplatňovaní nárokov z nich.
 • Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že tento reklamačný poriadok sa vzťahuje aj na práva a povinnosti ubytovateľa a ubytovaného v prípade existencie vád tovaru alebo služby, ktorú poskytuje ubytovateľ v reštaurácii nachádzajúcej sa v penzióne a pri uplatňovaní nárokov z nich.
 • V prípade, ak má služba vadu, napr. v izbe chýba vybavenie alebo je vybavenie izby poškodené, má ubytovaný právo reklamovať ju.
 • Za vadu služby sa nepovažuje, ak neboli naplnené očakávania ubytovaného, ale služba netrpí kvalitatívnou vadou (napr. ak izba, ktorá je ubytovanému pridelená sa mu opticky zdá menšia, odlišne rozmiestnený nábytok). Ubytovateľ je povinný umožniť ubytovanému, ak ho o to ubytovaný požiada a je to technicky možné, overiť si informácie o kvalite poskytovanej služby.
 • Ak ubytovaný zistí, že služba má vadu, nesmie ďalej užívať službu (pokračovať v ubytovaní) a je povinný bez zbytočného odkladu informovať o takejto vade príslušného zamestnanca ubytovateľa. Ubytovaný môže ubytovateľovi vytknúť vadu najneskôr do 30 dní od poskytnutia služby, inak právo ubytovaného na reklamáciu zaniká (najmä ak už nie je možné overiť existenciu vady).
 • Po uplatnení reklamácie ubytovaným ho ubytovateľ poučí o právach a povinnostiach vyplývajúcich mu z vád, najmä podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení a/alebo podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v účinnom znení.
 • O uplatnení reklamácie ubytovateľ vydá ubytovanému potvrdenie. Ubytovaný je povinný poskytnúť ubytovateľovi potrebnú súčinnosť pri vybavovaní reklamácie.
 • Za odstrániteľné vady sa považujú vady, ktorých odstránením neutrpí kvalita a vlastnosti služby. Ak má služba odstrániteľnú vadu, má ubytovaný právo, aby bola táto riadne, bezplatne a bez zbytočného odkladu odstránená. V prípade odstrániteľných vád môže ubytovateľ namiesto odstránenia vady poskytnúť nové alebo náhradné poskytnutie služby, resp. jej časti, ak sa vada týka len časti, ak tým ubytovanému nevzniknú náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady a ak sa tým povaha služby podstatne nezmení. Ubytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť službu znova bez vád, ak to ubytovanému nespôsobí závažné ťažkosti.
 • V prípade, že má služba väčší počet odstrániteľných vád (min. 3) a tieto bránia v jej riadnom užívaní alebo sa vady vyskytnú opakovane, ubytovaný má právo na jej opätovné poskytnutie, resp. náhradné ubytovanie, ak je to možné, alebo právo od zmluvy odstúpiť.
 • Za neodstrániteľné vady sa považujú vady, ktoré nemožno odstrániť. V prípade neodstrániteľných vád, ktoré bránia v riadnom užívaní služby má ubytovaný právo na opätovné poskytnutie služby, resp. náhradné ubytovanie, ak je to možné, alebo právo od zmluvy odstúpiť. V prípade neodstrániteľných vád, ktoré nebránia v riadnom užívaní služby (napr. podstatné estetické vady vybavenia ubytovacieho zariadenia, ktoré nemajú vplyv na akosť služby) má ubytovaný právo na primeranú zľavu z ceny služby.
 • Na základe rozhodnutia ubytovaného, ktoré z vyššie uvedených práv (podľa typu vady) si uplatňuje, ubytovateľ vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie ubytovaným, resp. v odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • O vybavení reklamácie ubytovateľ vydá ubytovanému písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV. Ubytovateľ monitoruje spoločné priestory penziónu kamerovým bezpečnostným systémom. Ubytovaný je povinný poskytnúť ubytovateľovi svoje osobné údaje najmenej v rozsahu uvedenom v Podmienkach spracúvania osobných údajov. Prosíme prečítajte si Podmienky spracúvania osobných údajov: [LINK]. [prípadne možno vložiť PSOÚ priamo do textu VUP]
 • RIEŠENIE SPOROV.

V prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z týchto VUP alebo zmluvy o ubytovaní sú príslušné na rozhodnutie s konešnou platnosťou všeobecné súdy SR. Ubytovaný sa môže obrátiť so sťažnosťou týkajúcou sa služieb ubytovateľa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

Spotrebiteľ sa môže tiež obrátiť so žiadosťou o riešenie sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z., ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27.

 • ÚČINNOSŤ. Tieto VUP nadobúdajú účinnosť dňa 21.10.2020.