Ubytovací poriadok

UBYTOVACÍ PORIADOK Penziónu pod Karpatmi

 1. Ustanovenia zmluvy o ubytovaní a Všeobecných ubytovacích podmienok („VUP“) ubytovateľa zaväzujú každého ubytovaného.
 • Ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory penziónu a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.
 • Ubytovaný je povinný užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie a plnenia spojené s ubytovaním riadne; v týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne podstatné zmeny. Základné povinnosti, ktoré sú podmienkou riadneho užívania ubytovania, sú nasledovné:
  • Fajčenie je zakázané vo všetkých vnútorných priestoroch. Vo vonkajších priestoroch areálu penziónu je fajčenie zakázané rovnako, okrem na to určeného riadne označeného miesta.
  • Do všetkých vnútorných priestorov penziónu je zakázané vodiť domáce zvieratá a akékoľvek iné zvieratá, ak sa ubytovateľ a objednávateľ písomne nedohodli inak.
  • Každý ubytovaný je povinný dodržiavať nočný kľud v čase od 22:00 hod. každého dňa do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.
  • Ubytovaný nie je oprávnený prenechať priestory ubytovania do užívania tretím osobám, ani umožniť užívanie takých priestorov viacerým osobám, než bolo dohodnuté v zmluve o ubytovaní, bez osobitného súhlasu ubytovateľa.
  • Ubytovaný nie je oprávnený organizovať v priestoroch penziónu žiadne hromadné podujatia, oslavy, hostiny a pod., bez predchádzajúceho súhlasu ubytovateľa.
  • Každý ubytovaný je povinný oznámiť ubytovateľovi vznik škody v priestoroch ubytovania a penziónu, ak sa o ňom dozvie, ako aj potrebu vykonania opráv alebo úprav, prípadne odstránenia vád v priestoroch ubytovania.
  • Každý ubytovaný je povinný dodržiavať ustanovenia VUP a tohto Ubytovacieho poriadku a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj všetky deti, za ktoré ubytovaný zodpovedá.
  • Je zakázané používať v priestoroch penziónu vlastné spotrebiče vnesené ubytovanými (s výkonom nad 100 W), ak na to nedal ubytovateľ svoj súhlas.
  • Je zakázané v priestoroch alebo vonkajšom areáli penziónu držať, vyrábať alebo prechovávať
   (i) omamné alebo psychotropné látky, nebezpečné chemikálie, jedy, rádioaktívny materiál, pokiaľ nejde o látky alebo predmety nevyhnutné na oprávnené zdravotné použitie ubytovaného; (ii) zbrane, strelivo alebo výbušniny v stave umožňujúcom bezprostredné použitie; (iii) zábavnú pyrotechniku a horľaviny bez osobitného súhlasu ubytovateľa; (iv) iné nebezpečné predmety a/alebo látky, ktoré môžu náhodným pôsobením ohroziť život, zdravie alebo pokojné užívanie penziónu iných hostí.
  • Je zakázané do ubytovacieho zariadenia vnášať väčšie športové náradie a obdobné predmety (napr. sánky, bicykle a pod.). Ubytovaný je povinný udržiavať v ubytovacích zariadeniach ako aj v areáli ubytovacích zariadení čistotu a poriadok. Odpad je povinný vyhadzovať výlučne do nádob na to vyhradených.
  • Je zakázané používať zariadenia penziónu spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy, prípadne spôsobom spôsobujúcim nadmerné opotrebenie, ničiť alebo poškodzovať majetok ubytovateľa, rušiť iných hostí penziónu hlukom, prípadne niektorým z vyššie uvedených spôsobov a/alebo inak počas ubytovania porušovať dobré mravy.
 • Osoby mladšie ako 18 rokov („deti“) môžu byť ubytované a pohybovať sa v celom areáli penziónu v sprievode objednávateľa, prípadne inej osoby staršej ako 18 rokov, so súhlasom ich zákonného zástupcu.
 • V prípade porušenia zákazu fajčenia, vodenia zvierat, nočného kľudu a/alebo v prípade prenechania ubytovania tretej osobe v rozpore s týmto Ubytovacím poriadkom v zmysle bodov 3.1 až 3.4 vyššie je ubytovateľ oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy o ubytovaní, vykázať všetky dotknuté osoby ubytované spoločne s porušujúcim ubytovaným z priestorov penziónu a vypratať ich majetok.
 • CENNOSTI A PARKOVANIE. Ubytovateľ nezodpovedá za škodu na vnesených predmetoch nad hodnotu stanovenú osobitným predpisom (cennosti), ak ich výslovne neprevzal do úschovy. Parkovanie vozidiel hostí je možné podľa dohody s ubytovateľom; za predmety ponechané vo vozidlách ubytovaných ani škodu na vozidlách ubytovateľ nezodpovedá vzhľadom na skutočnosť, že parkovisko nie je jeho majetkom a nie je strážené. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že prípadné použitie trezoru v izbe ubytovacieho zariadenia sa v žiadnom prípade nepovažuje za prevzatie vecí ubytovaného do úschovy ubytovateľom.
 • Ubytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté mimo areálu penziónu alebo za škody vzniknuté pri aktivitách, ktoré sú súčasťou podujatia organizovaného ubytovaným; nezodpovedá tiež za veci, ktoré neboli uložené na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, ak také miesto existuje, ani za veci zabudnuté, resp. opustené ubytovaným v priestoroch penziónu, ak VUP ubytovateľa neustanovujú inak.
 • CHECK-OUT. Najneskoršou hodinou odchodu z ubytovania je 10:00 hod. posledného dojednaného dňa pobytu; do tohto času je každý ubytovaný povinný opustiť priestory vyhradené na ubytovanie. Pred odchodom z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť balkónové dvere a okná, zhasnúť svetlá.

(Check-in a check-out podmienky ubytovateľa uvedené na rezervačnom portáli majú prednosť pred ustanoveniami tohto Ubytovacieho poriadku.)

 • Straty a nálezy. Ubytovateľ bezodkladne po zistení vecí zanechaných v priestoroch penziónu kontaktuje príslušného objednávateľa telefonicky alebo e-mailom (ak je to možné) a uchová zanechané alebo stratené veci po dobu 15 dní odo dňa odchodu z ubytovania; pokiaľ sa v uvedenej 15-dňovej lehote neprihlási vlastník, prípadne ak je známy ale nevyzdvihne si príslušné veci, ubytovateľ je oprávnený také veci zlikvidovať.
 1. Pojmy používané týmto Ubytovacím poriadkom sa vykladajú v súlade so Všeobecnými ubytovacími podmienkami ubytovateľa zo dňa 21.10.2020.

V Modre dňa 21.10.2020.                                                                                                                                   A.Tora s.r.o.