Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK Penziónu pod Karpatmi

Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti ubytovateľa a ubytovaného v prípade existencie vád služieb poskytovaných na základe zmluvy o ubytovaní (ďalej v tomto článku aj „služba“) a pri uplatňovaní nárokov z nich (ďalej aj „reklamácia“), ako aj postupy pri riešení reklamácií ubytovateľom.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že tento reklamačný poriadok sa vzťahuje aj na práva a povinnosti ubytovateľa a ubytovaného v prípade existencie vád tovaru alebo služby, ktorú poskytuje ubytovateľ v reštaurácii nachádzajúcej sa v penzióne a pri uplatňovaní nárokov z nich.

V prípade, ak má služba vadu, napr. v izbe chýba vybavenie alebo je vybavenie izby poškodené, má ubytovaný právo reklamovať ju. Za vadu služby sa nepovažuje, ak neboli naplnené očakávania ubytovaného, ale služba netrpí kvalitatívnou vadou (napr. ak izba, ktorá je ubytovanému pridelená sa mu opticky zdá menšia, odlišne rozmiestnený nábytok). Ubytovateľ je povinný umožniť ubytovanému, ak ho o to ubytovaný požiada a je to technicky možné, overiť si informácie o kvalite poskytovanej služby.

Ak ubytovaný zistí, že služba má vadu, nesmie ďalej užívať službu (pokračovať v ubytovaní) a je povinný bez zbytočného odkladu informovať o takejto vade príslušného zamestnanca ubytovateľa. Ubytovaný môže ubytovateľovi vytknúť vadu najneskôr do 30 dní od poskytnutia služby, inak právo ubytovaného na reklamáciu zaniká (najmä ak už nie je možné overiť existenciu vady).

Po uplatnení reklamácie ubytovaným ho ubytovateľ poučí o právach a povinnostiach vyplývajúcich mu z vád, najmä podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení a/alebo podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v účinnom znení.

O uplatnení reklamácie ubytovateľ vydá ubytovanému potvrdenie. Ubytovaný je povinný poskytnúť ubytovateľovi potrebnú súčinnosť pri vybavovaní reklamácie.

Za odstrániteľné vady sa považujú vady, ktorých odstránením neutrpí kvalita a vlastnosti služby. Ak má služba odstrániteľnú vadu, má ubytovaný právo, aby bola táto riadne, bezplatne a bez zbytočného odkladu odstránená. V prípade odstrániteľných vád môže ubytovateľ namiesto odstránenia vady poskytnúť nové alebo náhradné poskytnutie služby, resp. jej časti, ak sa vada týka len časti, ak tým ubytovanému nevzniknú náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady a ak sa tým povaha služby podstatne nezmení. Ubytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť službu znova bez vád, ak to ubytovanému nespôsobí závažné ťažkosti.

V prípade, že má služba väčší počet odstrániteľných vád (min. 3) a tieto bránia v jej riadnom užívaní alebo sa vady vyskytnú opakovane, ubytovaný má právo na jej opätovné poskytnutie, resp. náhradné ubytovanie, ak je to možné, alebo právo od zmluvy odstúpiť.

Za neodstrániteľné vady sa považujú vady, ktoré nemožno odstrániť. V prípade neodstrániteľných vád, ktoré bránia v riadnom užívaní služby má ubytovaný právo na opätovné poskytnutie služby, resp. náhradné ubytovanie, ak je to možné, alebo právo od zmluvy odstúpiť. V prípade neodstrániteľných vád, ktoré nebránia v riadnom užívaní služby (napr. podstatné estetické vady vybavenia ubytovacieho zariadenia, ktoré nemajú vplyv na akosť služby) má ubytovaný právo na primeranú zľavu z ceny služby.

Na základe rozhodnutia ubytovaného, ktoré z vyššie uvedených práv (podľa typu vady) si uplatňuje, ubytovateľ vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie ubytovaným, resp. v odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

O vybavení reklamácie ubytovateľ vydá ubytovanému písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Pojmy používané týmto Reklamačným poriadkom sa vykladajú v súlade so Všeobecnými ubytovacími podmienkami ubytovateľa zo dňa 21.10.2020.

V prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z poskytovania služieb, z reklamácií alebo zo zmluvy o ubytovaní sú príslušné na rozhodnutie s konešnou platnosťou všeobecné súdy SR.

Ubytovaný sa môže obrátiť so sťažnosťou týkajúcou sa služieb ubytovateľa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

Spotrebiteľ sa môže tiež obrátiť so žiadosťou o riešenie sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z., ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27.

V Modre dňa 21.10.2020.                                                                                                                                       A.Tora s.r.o.