O nás

O NÁS

Penzión pod Karpatmi

Vážení hostia, chceli by sme Vám povedať pár slov k nášmu Penziónu pod Karpatmi! Náš penzión sa nachádza v tichom pokojnom prostredí, v rekreačnej oblasti Modra- Harmónia, v tesnej blízkosti Malých Karpát. Našim cieľom pri rekonštrukcii penziónu bolo spojiť moderné ubytovanie a tradičný relax a oddych v tejto známej lokalite. Dúfame, že sa nám to konečne podarilo a napriek tomu, že máme v názve slovo “penzión”, nájdete u nás všetky komfortné hotelové služby. Príjemné prostredie Malých Karpát ponúka našim hosťom veľa možností pre turistiku, bicyklovanie a oddych v prírode v podobe prechádzok. Ďalšou možnosťou je výlet s celou rodinou na hrad Červený Kameň alebo na rozhľadňu Veľká Homoľa. Obe možnosti vo Vás zanechajú pekné spomienky, nie iba spomienky na ten víkend. Mesto Modra je známe ako mesto dobrého vina, krásnej keramiky a pamiatok, určite poteší každého dospelého aj malého turistu. Návšteva ľudovej majoliky v Modre zostane s Vami v podobe keramického hrnčeka alebo tanierika a poputuje spolu s Vami domov aj dobrá fľaška modranského vína. Tak neváhajte a pridajte sa k nám! Čakáme Vás v každom ročnom období a pri každom počasí.

NAŠE VIDEO

Venujte minútku a pozrite si krátke video našich priestorov a okolia

Prečo Penzión pod Karpatmi

Parking priamo pri penzióne

Svoje auto si môžete odparkovať hneď pri penzióne.

Výborná poloha

Priamo pri lúke Otčenáške, na ktorú je krásny výhľad. Množstvo možností kam na výlet.

Širokouhlá TV

Každá izba je vybavená širokouhlou TV.

Penzión pre rodiny

Máme izby pre celé rodiny, čo znamená, že môžete tráviť čas u nás spoločne s celou rodinou v jednom apartmáne.

Vlastné sociálne zariadenie

Každá izba je vybavená vlastnou toaletou a sprchou.

Vlastný prístup

Vstup na izbu nonstop. Recepcia funguje nepretržite.

Vyzerá to dobre? Zažite príjemný pobyt u nás...

Ubytovacie podmienky

UBYTOVACÍ PORIADOK Penziónu pod Karpatmi 1. Ustanovenia zmluvy o ubytovaní a Všeobecných ubytovacích podmienok („VUP“) ubytovateľa zaväzujú každého ubytovaného. 2. Ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory penziónu a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním. 3. Ubytovaný je povinný užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie a plnenia spojené s ubytovaním riadne; v týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne podstatné zmeny. Základné povinnosti, ktoré sú podmienkou riadneho užívania ubytovania, sú nasledovné: 3.1 Fajčenie je zakázané vo všetkých vnútorných priestoroch. Vo vonkajších priestoroch areálu penziónu je fajčenie zakázané rovnako, okrem na to určeného riadne označeného miesta. 3.2 Do všetkých vnútorných priestorov penziónu je zakázané vodiť domáce zvieratá a akékoľvek iné zvieratá, ak sa ubytovateľ a objednávateľ písomne nedohodli inak. 3.3 Každý ubytovaný je povinný dodržiavať nočný kľud v čase od 22:00 hod. každého dňa do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. 3.4 Ubytovaný nie je oprávnený prenechať priestory ubytovania do užívania tretím osobám, ani umožniť užívanie takých priestorov viacerým osobám, než bolo dohodnuté v zmluve o ubytovaní, bez osobitného súhlasu ubytovateľa. 3.5 Ubytovaný nie je oprávnený organizovať v priestoroch penziónu žiadne hromadné podujatia, oslavy, hostiny a pod., bez predchádzajúceho súhlasu ubytovateľa. 3.6 Každý ubytovaný je povinný oznámiť ubytovateľovi vznik škody v priestoroch ubytovania a penziónu, ak sa o ňom dozvie, ako aj potrebu vykonania opráv alebo úprav, prípadne odstránenia vád v priestoroch ubytovania. 3.7 Každý ubytovaný je povinný dodržiavať ustanovenia VUP a tohto Ubytovacieho poriadku a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj všetky deti, za ktoré ubytovaný zodpovedá. 3.8 Je zakázané používať v priestoroch penziónu vlastné spotrebiče vnesené ubytovanými (s výkonom nad 100 W), ak na to nedal ubytovateľ svoj súhlas. 3.9 Je zakázané v priestoroch alebo vonkajšom areáli penziónu držať, vyrábať alebo prechovávať (i) omamné alebo psychotropné látky, nebezpečné chemikálie, jedy, rádioaktívny materiál, pokiaľ nejde o látky alebo predmety nevyhnutné na oprávnené zdravotné použitie ubytovaného; (ii) zbrane, strelivo alebo výbušniny v stave umožňujúcom bezprostredné použitie; (iii) zábavnú pyrotechniku a horľaviny bez osobitného súhlasu ubytovateľa; (iv) iné nebezpečné predmety a/alebo látky, ktoré môžu náhodným pôsobením ohroziť život, zdravie alebo pokojné užívanie penziónu iných hostí. 3.10 Je zakázané do ubytovacieho zariadenia vnášať väčšie športové náradie a obdobné predmety (napr. sánky, bicykle a pod.). Ubytovaný je povinný udržiavať v ubytovacích zariadeniach ako aj v areáli ubytovacích zariadení čistotu a poriadok. Odpad je povinný vyhadzovať výlučne do nádob na to vyhradených. 3.11 Je zakázané používať zariadenia penziónu spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy, prípadne spôsobom spôsobujúcim nadmerné opotrebenie, ničiť alebo poškodzovať majetok ubytovateľa, rušiť iných hostí penziónu hlukom, prípadne niektorým z vyššie uvedených spôsobov a/alebo inak počas ubytovania porušovať dobré mravy. 4. Osoby mladšie ako 18 rokov („deti“) môžu byť ubytované a pohybovať sa v celom areáli penziónu v sprievode objednávateľa, prípadne inej osoby staršej ako 18 rokov, so súhlasom ich zákonného zástupcu. 5. V prípade porušenia zákazu fajčenia, vodenia zvierat, nočného kľudu a/alebo v prípade prenechania ubytovania tretej osobe v rozpore s týmto Ubytovacím poriadkom v zmysle bodov 3.1 až 3.4 vyššie je ubytovateľ oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy o ubytovaní, vykázať všetky dotknuté osoby ubytované spoločne s porušujúcim ubytovaným z priestorov penziónu a vypratať ich majetok. 6. CENNOSTI A PARKOVANIE. Ubytovateľ nezodpovedá za škodu na vnesených predmetoch nad hodnotu stanovenú osobitným predpisom (cennosti), ak ich výslovne neprevzal do úschovy. Parkovanie vozidiel hostí je možné podľa dohody s ubytovateľom; za predmety ponechané vo vozidlách ubytovaných ani škodu na vozidlách ubytovateľ nezodpovedá vzhľadom na skutočnosť, že parkovisko nie je jeho majetkom a nie je strážené. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že prípadné použitie trezoru v izbe ubytovacieho zariadenia sa v žiadnom prípade nepovažuje za prevzatie vecí ubytovaného do úschovy ubytovateľom. 7. Ubytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté mimo areálu penziónu alebo za škody vzniknuté pri aktivitách, ktoré sú súčasťou podujatia organizovaného ubytovaným; nezodpovedá tiež za veci, ktoré neboli uložené na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, ak také miesto existuje, ani za veci zabudnuté, resp. opustené ubytovaným v priestoroch penziónu, ak VUP ubytovateľa neustanovujú inak. 8. CHECK-OUT. Najneskoršou hodinou odchodu z ubytovania je 10:00 hod. posledného dojednaného dňa pobytu; do tohto času je každý ubytovaný povinný opustiť priestory vyhradené na ubytovanie. Pred odchodom z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť balkónové dvere a okná, zhasnúť svetlá. (Check-in a check-out podmienky ubytovateľa uvedené na rezervačnom portáli majú prednosť pred ustanoveniami tohto Ubytovacieho poriadku.) 9. Straty a nálezy. Ubytovateľ bezodkladne po zistení vecí zanechaných v priestoroch penziónu kontaktuje príslušného objednávateľa telefonicky alebo e-mailom (ak je to možné) a uchová zanechané alebo stratené veci po dobu 15 dní odo dňa odchodu z ubytovania; pokiaľ sa v uvedenej 15-dňovej lehote neprihlási vlastník, prípadne ak je známy ale nevyzdvihne si príslušné veci, ubytovateľ je oprávnený také veci zlikvidovať. 10. Pojmy používané týmto Ubytovacím poriadkom sa vykladajú v súlade so Všeobecnými ubytovacími podmienkami ubytovateľa zo dňa 21.10.2020. V Modre dňa 21.10.2020. A.Tora s.r.o.

Náš pobyt u Vás bol jedinečný. Určite sa vrátime.
Amy Johnson
Adventurer
Cítili sme sa príjemne. Výlety, zábava, ale aj relax a oddych. Určite odporúčame.
Pete
Adventurer

Máte otázky?