GDPR

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE HOSTÍ – Penzión pod Karpatmi

A. Tora s. r. o., so sídlom: Šafárikovo námestie 7, Bratislava 811 02, SR, IČO: 48 144 894, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Oddiele: Sro, vo vložke č. 103907/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia Penzión pod Karpatmi (ďalej len „penzión“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Za účelom informovania hostí penziónu prevádzkovateľa (ďalej jednotlivo aj „dotknutá osoba“) o spôsoboch spracúvania ich osobných údajov, prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „podmienky“).

Dotknutá osoba sa s týmito podmienkami môže oboznámiť pri rezervácii ubytovania na webe prevádzkovateľa, ako aj osobne pri nástupe do ubytovania (check-in), pričom prevádzkovateľ na požiadanie vydá dotknutej osobe kópiu týchto podmienok.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE HOSTÍ A NÁVŠTEVNÍKOV. Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou (spoločnosťou s ručením obmedzeným) a poskytovateľom ubytovacích služieb. Na účely riadneho fungovania a poskytovania ubytovania musí prevádzkovateľ disponovať osobnými údajmi svojich hostí, ako aj ďalších osôb sprevádzajúcich hostí penziónu, ako dotknutých osôb.

Plnenie zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ako aj niektoré všeobecne záväzné právne predpisy vyžadujú, aby prevádzkovateľ disponoval pri svojom fungovaní osobnými údajmi všetkých svojich hostí a sprevádzajúcich osôb. To neplatí pre osoby, ktorým prevádzkovateľ poskytuje iba stravovanie, aj takíto hostia ale môžu v spoločných priestoroch penziónu byť monitorovaní z bezpečnostných dôvodov.

 1. PRÁVNY ZÁKLAD. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých na účely ubytovania sú nevyhnutnosť na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), zmluva o ubytovaní (nevyhnutnosť na plnenie zmluvných záväzkov a uzatvorenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a oprávnené záujmy prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých na účely priameho marketingu a akéhokoľvek zverejnenia je súhlas hosťa ako dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

 1. ÚČELY. Účelmi spracovania osobných údajov hostí a sprevádzajúcich osôb sú:
  1. na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:
  1. výkon práv a povinností podľa zmluvy o ubytovaní,
  1. vymáhanie prípadných právnych nárokov a obrana proti právnym nárokom,
  1. na základe zákona:
  1. výkon práv a povinností podľa zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, zákona č. 582/2004 Z. z., ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, plnenie povinností voči správcovi dane,
  1. súčinnosť pri riešení sporov a vyšetrovanie trestných činov a priestupkov,
  1. na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa:
  1. vedenie evidencie a internej štatistiky prevádzkovateľa, interná administratíva,
  1. vymáhanie prípadných právnych nárokov a obrana proti právnym nárokom,
  1. zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia hostí a personálu penziónu, požiarnej ochrany a ochrana majetku prevádzkovateľa,
  1. zverejnenie na webe prevádzkovateľa a/alebo priamy marketing (iba v prípade osobitného súhlasu dotknutej osoby).
 1. ZDROJ ÚDAJOV. Prevádzkovateľ môže získavať osobné údaje od samotných dotknutých osôb, alebo od iných prevádzkovateľov, najmä prevádzkovateľov rezervačných systémov ubytovania (booking.com a pod.).
 1. NEVYHNUTNOSŤ. Poskytnutie a spracúvanie údajov je nevyhnutné na výkon zákonných a zmluvných povinností prevádzkovateľa a na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní. Na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb má prevádzkovateľ právny nárok s výnimkou spracúvania na marketingové účely.
 1. KATEGÓRIE ÚDAJOV. Osobné údaje hostí a sprevádzajúcich osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú iba bežné osobné údaje, najmä titul(y), meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu, údaje o bankovom spojení, prevádzkové údaje o príchode a odchode a plnení povinností, kontaktné údaje: korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 1. OPRÁVNENÝ ZÁUJEM. Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov hostí a sprevádzajúcich osôb sú najmä, ale nie výlučne: zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia hostí a personálu penziónu, požiarnej ochrany a ochrana majetku prevádzkovateľa, vymáhanie a zabezpečenie prípadných právnych nárokov a obrana proti právnym nárokom, skvalitňovanie služieb prevádzkovateľa na základe evidencie a štatistiky.
 1. SPRÁVNOSŤ. Poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne a vyplývajú z pravých a nepozmenených podkladov, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Dotknutá osoba je povinná nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov, ak takáto zmena nastane pred začiatkom alebo počas ubytovania.
 1. TRVANIE SPRACÚVANIA. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje hostí počas celého trvania ubytovania, pričom aj po zániku zmluvy o ubytovaní môžu byť tieto osobné údaje primerane a bezpečne archivované na nevyhnutný čas, najmenej po dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi a počas plynutia premlčacej doby vo vzťahu k prípadným nárokom prevádzkovateľa a dotknutých osôb vyplývajúcich zo zmluvy o ubytovaní.

Osobné údaje hostí nebudú za žiadnych okolností spracúvané na akýkoľvek účel, ktorý vyžaduje súhlas dotknutej osoby, po odvolaní takého súhlasu (priamy marketing, zverejnenie so súhlasom).

 1. PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť:
  1. poskytnuté orgánom verejnej moci v rámci plnenia zákonných povinností (napr. orgány činné v trestnom konaní a iné orgány polície, daňové úrady, orgány sociálneho zabezpečenia) alebo v súvislosti s uplatňovaním práv a povinností zo zmluvy (napr. súdy, advokáti);
  1. poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v potrebnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, a poskytnuté oprávneným sprostredkovateľom konajúcim v mene prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní rovnakými podmienkami ochrany osobných údajov ako na základe týchto podmienok (napr. účtovní, právni, daňoví poradcovia, poskytovatelia operatívnych služieb);
  1. výnimočne zverejnené na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na webe prevádzkovateľa a/alebo sociálnych sieťach pod kontrolou prevádzkovateľa na propagačné účely (v rozsahu fotodokumentácie podujatí organizovaných prevádzkovateľom), ak s takýmto postupom dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas.

Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať žiadne rozhodnutia dôležité pre dotknutú osobu a údaje nebudú podliehať profilovaniu.

 1. WEBSTRÁNKY. Spracúvanie osobných údajov návštevníkov webstránok prevádzkovateľa sa spravuje osobitnými podmienkami zverejnenými v príslušnej webovej lokalite.
 1. ZODPOVEDNÁ OSOBA. Prevádzkovateľ neustanovil a nie je povinný ustanoviť v zmysle článku 37 GDPR zodpovednú osobu.
 • INFORMÁCIA O MONITOROVANÍ SPOLOČNÝCH PRIESTOROV. Prevádzkovateľ osobitne upozorní dotknuté osoby, a to najmä prostredníctvom štandardizovaných nálepiek a informačných vývesiek, ak monitoruje spoločné priestory penziónu kamerovým bezpečnostným systémom. Právnym základom takéhoto monitorovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa: zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia hostí a personálu penziónu, požiarnej ochrany a ochrana majetku prevádzkovateľa, vymáhanie právnych nárokov a obrana proti nim.

Nahrávky kamerového bezpečnostného systému budú zlikvidované (vymazané) najneskôr 15 dní po ich vyhotovení; to neplatí v prípade, ak prevádzkovateľ počas uvedenej lehoty bude povinný poskytnúť záznam orgánu verejnej moci na účely použitia v súdnom alebo trestnom konaní.

Nahrávky kamerového bezpečnostného systému môžu byť na žiadosť súdu alebo orgánu činného v trestnom konaní byť poskytnuté takýmto orgánom verejnej moci na účely vyšetrovania trestnej činnosti alebo priestupkov, ako aj na účely súčinnosti pri riešení právnych sporov.

 • INFORMÁCIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

UPLATNENIE PRÁV. Ako dotknutá osoba máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu sídla prevádzkovateľa, penziónu alebo na e-mailovú adresu infopodkarpatmi@gmail.com) požadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
  • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali nezákonne,
  • vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností,
  • výpis Vašich osobných údajov v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

NÁMIETKY. Spracúvanie osobných údajov spravidla nevykonávame na základe Vášho súhlasu. Máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu sídla prevádzkovateľa, penziónu alebo na e-mailovú adresu infopodkarpatmi@gmail.com) namietať z dôvodov Vašej konkrétnej osobnej situácie proti spracúvaniu na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Pokiaľ oprávnený záujem prevádzkovateľa neprevažuje nad Vašimi právami ako dotknutej osoby, osobné údaje nemožno ďalej spracúvať.

ODVOLANIE SÚHLASU. V prípade, že ste nám udelili akýkoľvek súhlas na spracúvanie osobných údajov, máte právo kedykoľvek Váš súhlas odvolať písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu sídla prevádzkovateľa, penziónu alebo na e-mailovú adresu infopodkarpatmi@gmail.com), prípadne kliknutím na odhlasovací link v akejkoľvek marketingovej správe. Zákonnosť spracúvania Vašich údajov pred odvolaním súhlasu tým nie je dotknutá.

Máte tiež právo podať najmä Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Vaše práva môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana Vašej osoby alebo by uplatnením práv boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

 • Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.10.2020 .